Examenului de grad principal - Sesiunea 2022

Examenului de grad principal - Sesiunea 2022

 
    Dragi colegi,
    Vă reamintim ca Examenul de grad principal, Sesiunea 2022, se va susține după cum urmează:
        - 01.09.2022 - examenul pentru asistenți medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali, se va desfăşura la Scoala Christiana Zalau
     - 02.09.2022 - examenul pentru asistenți medicali - celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali, se va desfăşura la Scoala Postliceala Christiana Zalău
    Lista cu repartiția pe săli a candidaților admiși la examenul de grad principal va fi afișată în pre-ziua examenului, la locaţia de desfăşurare a examenului.
        - Candidații au acces în sălile de susținere a testului grilă începând cu ora 08.30, pe baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate.
    Succes!
 
******************************************
 
 

        Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de GRAD PRINCIPAL – sesiunea 2022, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașelor, asistenților medicali, surorilor medicale și oficianților medicali, cu modificările și completările ulterioare. (  Ordin nr. 2251 din 21.07.2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generaIişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1.137/2018, cu modificările şi completările ulterioare )

 1. Calendarul examenului de grad principal sesiunea 2022:
 •     Perioada de înscriere 25.07 – 08.08.2022, la sediul filialei.
 •     Examen:  01 – 02.09.2022 (joi-vineri)
 1. Documente necesare înscrierii:

La înscriere candidații depun un dosar, care conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr.5 la metodologia de examen, (CERERE Grad 2022)
 2. Copia actului de identitate valabil până la susținerii examenului,

       c.  Copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

        d. copia atestatului de echivalare, după caz;

        e. în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

        f.  adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, (ADEVERINTA Grad 2022) după caz:

 •     Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
 •     La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății  nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 
 • g. copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 • h. dovada plății sumei de participare la examen.
 •     Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.
 •     În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum și o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

    Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 1. Datele de desfășurare ale examenului , pe specialități:
 •  În data de 01.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 •  În data de 02.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
 1. Înscrierile la examen se fac în perioada  25.07 - 08.08.2022, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.
 2. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma de participare se achită de către candidat în contul :

RO86 RNCB 0214 0281 4629 0001, deschis la BCR Zalău.

Beneficiar OAMGMAMR filiala Salaj, CIF 15381965

Pe documentul de plată plătitorul va menționa:

“ Suma de participare examen grad principal - 2022“

Descarca:

        - CERERE - Grad principal 2022 

        - ADEVERINTA - Grad principal 2022 

        Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa:  https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022/

- Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali | Sesiunea 2022

 
 
    Din Bibliografie, descarca:
 
 
 
 

 

LISTĂ CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2022 

SI DECLARAȚI ADMIȘI

        În conformitate cu art.20 alin. 4 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașe, asistenți meedicali, surori medicale și oficianți medicali cu modificările și completările ulterioare, lista candidaților declarați ADMIȘI  sau RESPINȘI la înscrierea pentru participarea la examenul de grad principal sesiunea 2022 va fi afișată  și la sediul filialei Sălaj a OAMGMAMR sâmbătă 13 august 2022.

        Verificați exactitatea datelor publicate (nume, prenume, specialitate) și semnalați inadvertențele la sj-secretariat@oamr.ro, sau la telefon 0741108129.

        Vezi: 

        - LISTA 1

        - LISTA 2

        - LISTA 3 

...